Libresse в ДМ България

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на промоцията-игра със скреч карти на Libresse в ДМ България

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. Промоцията със скреч карти Libresse ("Промоцията") се организира и провежда от „Фортуна КОМ" ООД  ("Организатор на промоцията") и възлага от Essity Romania SRL (“Възложител на промоцията”).
 2. Официалните правила на Промоцията ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promolibresse.bg.
 3. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тук описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
 4. Организаторът си запазва правото да променя Официалните правила по време на провеждането на Промоцията, както и да прекрати Промоцията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ 2. ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда във всички търговски обекти на dm на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в периода от 03 Октомври 2019 г. до 16 Октомври 2019г. включително или до изчерпване на скреч картите или наградите.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите в Промоцията търговски марки и продукти са: продукти с търговска марка Libresse, налични в търговските обекти на dm България.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

 1. Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят едновременно от търговски обект на  dm България минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки. За едновременна покупка се приема присъствието в един касов бон на минимум 2/два/ продукта.
 2. При всяка такава покупка съответният клиент получава веднага на касата в търговския обект dm, в който прави покупката, скреч карта за участие в Промоцията, която скреч карта трябва да изтрие на място в търговския обект и има шанс да спечели една от посочените предметни награди, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „КУТИЯ“ той печели 1 бр. бамбукова кутия с пластмасов капак.
 2. След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „ЛАМПИЧКА“ той печели 1 бр. мини led лампичка за четене с клипс за захващане, брандирана с логото на Libresse.
 3. Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са:
  • общо 200 (двеста) бамбукови кутии с пластмасов капак
  • общо 900 (деветстотин) мини led лампички за четене с клипс за захващане, брандирани с логото на Libresse.
 4. Наградите ще се получават веднага на място от касата на търговския обект dm, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта, след предаването й на касиера.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда,  изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в Република България.
 2. Няма ограничения за броя участия. Всеки един клиент може да участва многократно в Промоцията при едновременна покупка на минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки от търговски обект на  dm България в рамките на посочения период на Промоцията (03.10.2019 – 16.10.2019 г. включително).
 3. С една и съща едновременна покупка на  минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки не може да се участва два пъти.
 4. Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка.
 2. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Информация за промоцията може да бъде получена и на тел. 02/942 44 02 или на имейл fortuna@fortuna.bg.